Välkommen till Ragnhild Frykbergs Stiftelse

Ragnhild Frykbergs stiftelses ändamål är att ”främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.”

Stiftelsens förmögenhet är inte obetydlig men samtidigt inte så stor att den medger en omfattande administration. De senaste åren har stiftelsen mottagit ett mycket stort antal ansökningar, så många som upp till 1 500 per år. Att hantera dessa ansvarsfullt har krävt mycket stora resurser för att upprätthålla integritet och objektivitet. De resurser som krävts för att fortsatt arbeta på detta vis har hamnat i så stor proportion till de medel som delas ut att styrelsen funnit det problematiskt. Därför har beslut fattats om att stiftelsens utdelning ska delas ut till tre institutionella mottagare som var och är mycket professionell inom sitt respektive område. Bidragen till dessa mottagare möjliggör för dem att både upprätthålla och vidareutveckla kvalificerat stöd till de grupper som Ragnhild Frykberg önskade.

Styrelsen känner därmed en trygghet att de medel som Ragnhild Frykberg efterlämnade kommer till nytta för några av de mest behövande.

 

Ideella föreningen Mind - äldretelefonen

Äldretelefonen riktar sig till dig som är över 65, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Äldretelefonen är öppen vardagar kl. 10–15 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad. Vi nås på telefonnummer 020-22 22 33.

Vi erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig. Det gör vi genom att lyssna, reflektera och bekräfta.

Vi erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. Vid behov hänvisar vi vidare till annat eller professionellt stöd.

Volontärerna arbetar ideellt två fasta pass per månad. Uppringaren och volontärer är anonyma för varandra.

Efter avslutat samtal görs en utvärdering av samtalet på ett särskilt formulär för statistik och inför kvalitetsutveckling av samtalsstödet.

 

Stockholms Stadsmissionens arbete bland äldre

Stockholms stadsmission möter många av de äldre som har störst behov. Stöd från stadsmissionen kan vara så konkret som hjälp till den enskilde att utröna sin rätt till bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd eller andra nödvändiga myndighetskontakter. Via stadsmissionen ges eller organiseras även direkt bistånd, samtalsgrupper, besöksverksamhet mm till behövande. Vill du ha kontakt med Stockholms stadsmission? Besök dem på Fleminggatan 66 eller ring Äldrecenter på telefon 08-68 42 3310.

 

Lunds universitet, centrum för teologi och religionsvetenskap

I samarbete mellan Lunds universitet och Svenska kyrkans teologiska institut i Jerusalem ges återkommande kurser med anknytning till religionsdialog och religionsmöte. Genom bidrag från Ragnhild Frykbergs stiftelse möjliggörs dessa kurser som är öppna för studenter med varierande bakgrund.

I kurserna möts studenter med skilda men kvalificerad akademisk bakgrund. De ges möjlighet att förstå och reflektera kring ursprung, nuläge och framtid för de religiösa, politiska och kulturella konflikter som har utgångspunkt i detta område och präglar viktiga delar av vår samtid.